Vytisknout

Školní poradenské pracoviště

ŠKOLNÍ  PORADENSKÉ  PRACOVIŠTĚ

Ustanovení: Školní poradenské pracoviště bylo ustanoveno dne 30. 8. 2016

Činnost pracoviště:
Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je souhlas jeho zákonných zástupců, pokud by ve škole působil psycholog nebo speciální pedagog, který by přímo pracoval se žákem. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí.

Členové pracoviště:
PaedDr. Dana Vanžurová - výchovná poradkyně pro I. stupeň
Mgr. Jana Jankovičová – výchovná poradkyně pro II. stupeň
Mgr. Ludmila Výborná – metodik prevence

Program pracoviště:
- Zajišťovat průběžnou a dlouhodobou péči o neprospívající žáky.
- Prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů.
- Připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
- Prohlubovat a zlepšovat spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči.
- Poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci závěrů a doporučení ŠPZ.
- Spolupracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti  a sociálně nežádoucích jevů.
- Sledovat účinnost školního preventivního programu a vytvořit metodické zázemí pro jeho vytváření a realizaci.
- Provádět kariérového poradenství.
- Vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole.
- Poradenské služby poskytované školou propojovat se službami školských poradenských zařízení – PPP, speciálními centry, středisky výchovné péče a úřady práce.

Práce s informacemi a důvěrnými daty:
Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Práce s informacemi a daty o žácích se řídí také vyhláškou 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, především vyhláškou 197/2016 .

Náplň práce poradenských pracovníků:
Výchovná poradkyně pro I. stupeň  - PaedDr. Dana Vanžurová
Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultační hodiny: první úterý v měsíci 13.00 – 14.00 (nebo po telefonické dohodě), kabinet výchovného poradce pro I. stupeň
- Příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
- Pomoc vyučujícím s vyhledáváním těchto žáků.
- Metodická podpora při přípravě, realizaci a vyhodnocení PLPP (plán podpůrných opatření) a při sestavování IVP (individuální vzdělávací plán).
- Kontakt se ŠPZ a dalšími organizacemi, práce s příslušnou dokumentací
- Evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
- Spolupráce s třídními učiteli, asistenty pedagoga a vychovatelkami školní družiny
- Koordinace činnosti jednotlivých vyučujících se členy školského poradenského zařízení.
- Pomoc při řešení výchovných problémů.
- Svolávání výchovných komisí pro jednání s rodiči
- Informování zákonných zástupců a žáků o možnostech využití pomoci členů školního poradenského pracoviště (ŠPZ) a školského poradenského    zařízení (ŠPZ)
- Spolupráce při kariérním poradenství na škole
- Zajišťování agendy spojené s přijímacím řízením žáků na víceletá gymnázia.

Výchovná poradkyně pro II. stupeň – Mgr. Jana Jankovičová
Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultační hodiny: úterý 12.00 – 13.00 – pracovna ŠPP (nebo po telefonické dohodě)

1. Kariérové poradenství
- Integrace složek informační, vzdělávací a poradenské podpory vhodné volby další vzdělávací cesty.
- Organizace setkání zástupců středních škol s vycházejícími žáky.
- Komunikace s informačním střediskem úřadu práce a středními školami.
- Pomoc při vyplňování přihlášek na střední školy.
- Informace o přijímacím řízení v daném školním roce.

2. Péče o žáky s SVP
- Ve spolupráci s ostatními vyučujícími vyhledávání žáků, jejichž vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost.
- Zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání ve školských poradenských zařízeních.
- Poskytování metodické pomoci pedagogickým pracovníkům školy při přípravě a vyhodnocování plánů pedagogické podpory a individuálních    vzdělávacích plánů.
- Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky s SVP.
- Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení.
- Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních žákům a jejich zákonným zástupcům.

Metodik prevence – Mgr. Ludmila Výborná
Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultační hodiny: středa 12. 00 – 13. 00 – kabinet metodika prevence patologických jevů

1. Metodické a koordinační činnosti
- Tvorba minimálního preventivního programu.
- Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, rasismu a xenofobii, rizikových  projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování.
- Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování.
- Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

2. Informační činnosti
- Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické  primární prevence pedagogickým pracovníkům.
- Získávání nových odborných informací.
- Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování, zejména orgánů státní správy a  samosprávy, SVP, Policie České republiky, orgánů sociálně-právní ochrany dětí.
- Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
- Předávání informací o realizovaných preventivních programech školy pro potřeb zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence.

3. Poradenské činnosti
- Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným  zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli.
- Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a  participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.
- Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb  těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

1. listopadu
Sociální sítě a hry na internetu
4. A, B

4. listopadu
Zdraví dětem
1. B

13. listopadu
Dlouhý, široký a bystrozraký
PT - 4. A

20. listopadu
Anglické divadlo
4. a 5. ročník

26. listopadu
Preventivní vrstevnický program
7. B

 

Malé info

K-centrum logo

 

EUpenizeskolam
 

Kdo je online

Právě přítomno: 3 hosté a žádný člen