Vytisknout

Školní poradenské pracoviště

ŠKOLNÍ  PORADENSKÉ  PRACOVIŠTĚ

Ustanovení: Školní poradenské pracoviště bylo ustanoveno dne 30. 8. 2016

Činnost pracoviště:
Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí.

Členové pracoviště:
PaedDr. Dana Vanžurová - výchovná poradkyně pro I. stupeň
Mgr. Jana Jankovičová – výchovná poradkyně pro II. stupeň
Mgr. Ludmila Výborná – metodik prevence

Program pracoviště:
- Zajišťovat průběžnou a dlouhodobou péči o neprospívající žáky.
- Prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů.
- Připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
- Prohlubovat a zlepšovat spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči.
- Poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci závěrů a doporučení ŠPZ.
- Spolupracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti  a sociálně nežádoucích jevů.
- Sledovat účinnost školního preventivního programu a vytvořit metodické zázemí pro jeho vytváření a realizaci.
- Provádět kariérového poradenství.
- Vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole.
- Poradenské služby poskytované školou propojovat se službami školských poradenských zařízení – PPP, speciálními centry, středisky výchovné péče a úřady práce.

Práce s informacemi a důvěrnými daty:
Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Práce s informacemi a daty o žácích se řídí také vyhláškou 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, především vyhláškou 197/2016 .

Náplň práce poradenských pracovníků:
Výchovná poradkyně pro I. stupeň  - PaedDr. Dana Vanžurová
Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultační hodiny: první úterý v měsíci 13.00 – 14.00 (nebo po telefonické dohodě), kabinet výchovného poradce pro I. stupeň
- Příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
- Pomoc vyučujícím s vyhledáváním těchto žáků.
- Metodická podpora při přípravě, realizaci a vyhodnocení PLPP (plán podpůrných opatření) a při sestavování IVP (individuální vzdělávací plán).
- Kontakt se ŠPZ a dalšími organizacemi, práce s příslušnou dokumentací
- Evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
- Spolupráce s třídními učiteli, asistenty pedagoga a vychovatelkami školní družiny
- Koordinace činnosti jednotlivých vyučujících se členy školského poradenského zařízení.
- Pomoc při řešení výchovných problémů.
- Svolávání výchovných komisí pro jednání s rodiči
- Informování zákonných zástupců a žáků o možnostech využití pomoci členů školního poradenského pracoviště (ŠPZ) a školského poradenského    zařízení (ŠPZ)
- Spolupráce při kariérním poradenství na škole
- Zajišťování agendy spojené s přijímacím řízením žáků na víceletá gymnázia.

Výchovná poradkyně pro II. stupeň – Mgr. Jana Jankovičová
Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultační hodiny: úterý 12.00 – 13.00 – pracovna ŠPP (nebo po telefonické dohodě)

1. Kariérové poradenství
- Integrace složek informační, vzdělávací a poradenské podpory vhodné volby další vzdělávací cesty.
- Organizace setkání zástupců středních škol s vycházejícími žáky.
- Komunikace s informačním střediskem úřadu práce a středními školami.
- Pomoc při vyplňování přihlášek na střední školy.
- Informace o přijímacím řízení v daném školním roce.

2. Péče o žáky s SVP
- Ve spolupráci s ostatními vyučujícími vyhledávání žáků, jejichž vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost.
- Zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání ve školských poradenských zařízeních.
- Poskytování metodické pomoci pedagogickým pracovníkům školy při přípravě a vyhodnocování plánů pedagogické podpory a individuálních    vzdělávacích plánů.
- Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky s SVP.
- Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení.
- Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních žákům a jejich zákonným zástupcům.

Metodik prevence – Mgr. Ludmila Výborná
Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultační hodiny: středa 12. 00 – 13. 00 – kabinet metodika prevence patologických jevů

1. Metodické a koordinační činnosti
- Tvorba minimálního preventivního programu.
- Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, rasismu a xenofobii, rizikových  projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování.
- Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování.
- Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

2. Informační činnosti
- Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické  primární prevence pedagogickým pracovníkům.
- Získávání nových odborných informací.
- Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování, zejména orgánů státní správy a  samosprávy, SVP, Policie České republiky, orgánů sociálně-právní ochrany dětí.
- Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
- Předávání informací o realizovaných preventivních programech školy pro potřeb zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence.

3. Poradenské činnosti
- Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným  zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli.
- Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a  participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.
- Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb  těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

28. září
Státní svátek

Malé info

K-centrum logo

 

EUpenizeskolam
 

Kdo je online

Právě přítomno: 49 hostů a žádný člen