Koncepce

Vytisknout

pdfKoncepce rozvoje školy 2015 – 2018

 

Koncepční záměry rozvoje školy pro rok 2017/2018

 • vyučovat dle revidovaného školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání "Škola přátelská – škola partnerská"  č.j. 257/16 ze dne 8. srpna 2016
 • v přípravné třídě pracovat dle ŠVP pro předškolní výchovu „Náš pestrobarevný svět“
 • implementace společného vzdělávání dle novelizovaných právních předpisů
 • poskytovat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami podpůrná opatření dle jednotlivých stupňů 
 • zajišťovat práci pedagogů ve Školním poradenském pracovišti a jejich spolupráci s ostatními vyučujícími a vychovatelkami školy
 • podporovat a zavádět moderní výukové metody vedoucí ke zkvalitňování a zvyšování efektivity vzdělávacího procesu (projektová výuka, činnostní učení)
 • podporovat další vzdělávání pedagogů
 • klást důraz na rozvoj klíčových kompetencí, sledovat jejich uplatnění v životě (učit se pro život, ne pro známky)
 • vytvářet ve výuce prostor pro zařazení průřezových témat z RVP do jednotlivých předmětů (plnění cílů ŠVP)
 • výuku vést smysluplně, nabízet dětem možnost výběru, zajišťovat přiměřenost výuky, vést děti ke spolupráci, při hodnocení žáky efektivně motivovat, vést je k autoevaluaci
 • zajišťovat všem dětem rovný přístup ke vzdělávání (individuálně se věnovat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a také žákům nadaným)
 • při výuce pracovat s dostupnou didaktickou technikou, využívat technického vybavení stávajících odborných učeben a kmenových tříd
 • ve většině vzdělávacích předmětů pracovat s výukovými programy v počítačové učebně a odborných učebnách
 • při výuce tělesné výchovy a sportovních her plně využívat školní sportovní hřiště a dvě tělocvičny (projekt „Hodina pohybu navíc“)
 • ve škole podporovat atmosféru otevřeného partnerství, příjemné klima školy, spojovat práci školy se zájmy rodičů a celé veřejnosti
 • co nejvíce žáků zapojit do celoškolních projektů:

        1 - „Pomáháme si navzájem“ – projekt podporující prevenci patologických jevů

        2 - „Ekoabeceda“ – celoškolní environmentální projekt

        3 - „Čtení nás baví„ – projekt podporující zkvalitnění čtenářské gramotnosti

        4 - „Mezi Dunajem a Dyjí“ – spolupráce se zahraničními školami

 • spolupracovat s dalšími subjekty (CVČ Duhovka, TJ Tatran Poštorná, PPP v Břeclavi, policie městská i státní, PŠ E. Beneše v Břeclavi, Rada školy, Městská knihovna Břeclav)
 • plnit cíle zaměření školy (jazyková výuka, výuka přírodovědných oborů, zvyšování čtenářské, finanční a také počítačové gramotnosti)
 • v oblasti prevence patologických jevů plnit náš školní Minimální preventivní program
 • budovat podnětné, plně moderně vybavené prostředí pro vzdělávání a zdravý rozvoj dětí
 • zlepšovat technické vybavení odborných a kmenových učeben
 • nadále spolupracovat se zahraničními školami (Zwentendorf a Poysdorf)

V Břeclavi 30. 8. 2017                                                  Vypracovala: Mgr. Dagmar Krystíková

 

 

28. září
státní svátek

29. září
ředitelské volno

3. října
přespolní běh

10. října
třídní schůzky
15.30 hodin I. stupeň
16.00 hodin II. stupeň

Malé info

K-centrum logo

 

EUpenizeskolam
 

Kdo je online

Právě přítomno: 46 hostů a žádný člen